ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดสุโขทัย
2. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap ของรัฐบาล จังหวัดสุโขทัย
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
4. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จ) และระดับอำเภอ (คปป.อ) ปีงบประมาณ 2560-2562
5. โครงการเพิ่มพื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียว ตามวาระจังหวัดสุโขทัย
6. โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
7. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
8. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาลพ.ศ. 2520
9. แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฝายยางคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
10. โครงการการส่งเสริมการลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง และนำไปใช้ประโยชน์ (โครงการชุมชนปลอดขยะ (ZERO WASTE) และ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL) ปี 2561-2562)
11. โครงการคืนผืนป่าให้แผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12. โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนภาคประชารัฐ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13. โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.จังหวัดสุโขทัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
14. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด (คปป.จ) และระดับอำเภอ (คปป.อ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสุโขทัย
15. โครงการดำเนินการตามพระราช บัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ท้องที่จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
16. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
17. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19. แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฝายยางคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
20. โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
21. โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การส่งเสริมชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
22. โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
23. โครงการเพิ่มศักยภาพเมืองสวยใสไร้มลพิษ (Clean&Green City) จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562
24. โครงการสนับสนุนสำนักงานทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อบริหารโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (โครงการต่อเนื่อง)
25. โครงการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จังหวัดหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
26. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดสุโขทัย