ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดสุโขทัย
2. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap ของรัฐบาล จังหวัดสุโขทัย
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
4. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จ) และระดับอำเภอ (คปป.อ) ปีงบประมาณ 2560-2562
5. โครงการเพิ่มพื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียว ตามวาระจังหวัดสุโขทัย
6. โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
7. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
8. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาลพ.ศ. 2520
9. แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฝายยางคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
10. โครงการการส่งเสริมการลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง และนำไปใช้ประโยชน์ (โครงการชุมชนปลอดขยะ (ZERO WASTE) และ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL) ปี 2561-2562)